/ Hírek / Iskolás leszek 2. rész


A fertőszéplaki Széchényi Ferenc Általános Iskola bemutatkozása
Örömmel hívjuk, várjuk iskolánkba a tanulni vágyó gyerekeket és mindent megteszünk, hogy az oktatáshoz, neveléshez minél jobb körülményeket biztosítsunk számukra.

Vonzó környezet

Fertőszéplak központjában számos történelmi jelentőségű épülettel, műemlékkel találkozunk. A Kálvária domb látványos szoborcsoportján kívül a Fertő - part csodálatos világát szemlélheti az idelátogató. Itt tekinthető meg a barokk stílusú Mindenszentek templom, vele szemben áll a Széchenyi kastély, ahol iskolánk névadója Széchényi Ferenc látta meg a napvilágot. E patinás környezet szomszédságában található a két épületszárnyból álló iskolánk, amely 1991-ben vette fel Fertőszéplak szülöttjének, Széchényi Ferencnek a nevét. A fertőszéplaki önkormányzat jóvoltából iskolánk környéke a parkosítással, a zöld övezet és a virágos környezet kialakításával folyamatosan szépül, fejlődik. Egész évben iskolába menet és jövet rácsodálkozhatunk a LÁTKÉP Szabadtéri Galéria képeire, amelyek a művészet erejével hatva színesítik mindennapjainkat.

Fenntartónk, beiskolázási körzetünk

A fertőszéplaki Széchényi Ferenc Általános Iskola állami fenntartású intézmény. Vagyonkezelője Fertőszéplak Község Önkormányzata, működtetője a Soproni Tankerületi Központ. Beiskolázási körzetünk Fertőszéplak és Sarród közigazgatási területe / Fertőújlak, Nyárliget/, de a környező településekről is szívesen érkeznek iskolánkba gyerekek. / Fertőd, Fertőszentmiklós, Hegykő, Fertőhomok, Fertőendréd, Hidegség, Agyagosszergény/ Iskolánkban nappali rendszerű, nyolc osztályos, általános műveltséget megalapozó nevelő- oktató munka folyik.

Jó felszereltség, folyamatos fejlesztések

Az alsó tagozat épülete 1904-ben, a felső tagozaté 1963-ban készült. A két épületet egy aula köti össze, amely rendezvényeink kiemelt helyszíne. Az iskola melletti Művelődési ház épületében található a könyvtárunk és az informatika termünk. Folyamatosan bővülő könyvállományunk eredményesen segíti oktató- nevelő munkánkat. Iskolánk tárgyi felszereltsége jó. Néhány évvel ezelőtt megtörtént a nyílászárók és az aljzat cseréje. Bútorainkat is / székek, padok, szekrények/ a fertőszéplaki önkormányzat és a szülői szervezet jóvoltából folyamatosan cserélhettük. Rendelkezünk orvosi, logopédiai és gyógypedagógiai szobával, jól felszerelt számítástechnika teremmel, ahol lehetőség nyílik a mai kor törekvéseinek megfelelő változatos oktatóprogramok felhasználására. Hat interaktív tábla, tizenöt tanulói számítógép, laptopok segítik a napi hatékony, infokommunikációs oktató munkát. A Művelődési ház ad helyet a különböző iskolai rendezvényeinknek és tornateremként is funkcionál. Nagy, tágas udvarunk és bitumenes sportpályánk jó lehetőséget biztosít az óraközi szünetek, a mindennapos testmozgás és a délutáni napközis foglalkozás szabadidejének hasznos eltöltésére. Praktikus és a baleset megelőzés szempontjából is nagyon előnyös, hogy tanulóink egy épületben tanulnak, a közös udvarról elérhető a tornaterem, a könyvtár, az informatika terem, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló aszfaltos pálya. Zárt, tiszta, rendezett, virágos udvaron játszhatnak diákjaink az óraközi szünetekben és tanórákat követő délutáni szabadidőben.

Nyugodt légkör, képzett kollégák

Tizenhárom főiskolát és egyetemet végzett pedagógussal és óraadó tanárokkal biztosítjuk az eredményes oktató-nevelő munkát. Tanulói létszámunk évről évre növekszik. Jelenleg 155 diák jár iskolánkba. Osztályaink átlaglétszáma 18 - 20 fő. Tanulóink 40 %-a bejáró, a beiskolázási körzeten kívüli településekről is szívesen választják iskolánkat második otthonuknak. A Fertő- part egyik legnépszerűbb iskolájaként éljük mindennapjainkat. Pedagógustársaimmal hisszük és valljuk a szeretetteljes, személyes kapcsolat nyújtotta érzelmi biztonság fontosságát, mert a gyermek csak ezen keresztül képes tájékozódni a világban. Csakis ebben az érzelmi biztonságban tud igazán megnyílni érdeklődésében és figyelmében egyaránt. Fontos, hogy a ránk bízott gyermekek szülei is biztonságban érezzék gyermekeiket iskolánkban. A személyes, egyéni törődésen, odafigyelésen kívül pedagógusi felügyelet is biztosítunk a bejáró tanulóink buszra kíséréséhez. Nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben folyik a napi oktató- nevelő munkánk. Mindezt nevelőtestületünk szakmai felkészültsége, elhivatottsága, munkabírása teszi lehetővé. Tantestületünk tagjai lendületes, fiatalos mentalitású, innovatív gondolkodású személyek, akik fogékonyak az újszerű pedagógiai módszerekre, változtatásra, fejlődésre. Iskolánk gyermek- és szülőközpontú, több közös rendezvény színesíti éves programjainkat.

Személyre szóló figyelem, tanulmányi és szabadidős kínálat

Alsó tagozatos diákjaink a régi épületben tanulnak. Arra törekszünk, hogy valóban meghatározó legyen az alapozó szakasz, erre garanciát ad a több évtizede összeszokott lelkes alsós munkaközösségünk. Munkájukra biztosan építhet a felsős munkaközösség. „ Jó szóval oktasd, játszani is engedd!” – szól pedagógiai hitvallásunk. Legfőbb célunk, hogy játékos formában, az életkori sajátosságokat és az egyéni képességeket is figyelembe véve történjen az alapképességek megszerzése, az alkalmazható jártasságok és készségek kialakítása. Az ovi – suli program, a nyílt nap hatékonyan segíti a leendő első osztályosokat, hogy zökkenőmentesen éljék át az iskolába lépés első napjait. Már első osztálytól kezdve felajánljuk tanulóink számára a német nyelv tanulásának a lehetőségét, melynek középpontjába a kommunikatív képességek fejlesztése kerül. Negyedik osztálytól a német nyelvet heti 3 órában tanulják diákjaink. Két napközis csoport segíti a délutáni tanulást és a másnapi tanórai felkészülést. A Fertő-part egyik meghatározó iskolájaként versenyképes kínálattal várjuk a tanulókat, hogy képességeiknek megfelelően fejlődhessenek. Feladatunknak tekintjük, hogy a 6-14 éves korosztály elsajátítsa azt az alapműveltséget és tájékozódási készséget, amely biztosítéka annak, hogy tanulóink sikerrel feleljenek meg a középfokú oktatás követelményeinek és nyitott szemlélettel forduljanak az élet kihívásai felé. Ennek érdekében felzárkóztató és fejlesztő órákon való részvétellel pótoljuk a lemaradást. A felső tagozat osztályaiban matematika, magyar nyelv és irodalom, német nyelv tantárgyakból felzárkóztató és tehetséggondozó órákat tartunk. A tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak szakköreinkből: ügyes kezek, grafika, énekkar, foci, kosárlabda, játékos testnevelés, modern tánc. A mindennapos testnevelés biztosításával a rendszeres testmozgást, tanulóink állóképességét, ügyességét, teherbírását kívánjuk fejleszteni. Pályázat útján sikerült a testnevelés tanításával kapcsolatos eszköztárunkat bővíteni. Tanulóink és a szülők örömére iskolánk sí felszereléssel is rendelkezik. Így az úszás mellett a síelést is megtanulhatják az érdeklődők a sí tábor keretében.

Hagyományos programjaink, eredményeink

Iskolánk elnyerte az Örökös öko - iskola címet. Kiemelt feladatunk a környezeti nevelés, tanulóink fogékonnyá tétele a helyes környezeti etika és az egyéni természetkép kialakítására. Évente erdei iskolai programot szervezünk tanulóink számára. Témanap keretében, iskola szinten szervezzük a „Víz és a Föld világnapját”. A félévente megrendezésre kerülő egészségnapok programjai tanulóink egészségtudatos magatartását, szemléletmódját fejlesztik. Büszkék vagyunk sikereinkre! Megyei és térségi szintű versenyeken előkelő helyen szerepelnek tanulóink. / sport, matematika, helyesírás, német nyelv, rajzpályázatok, műveltségi vetélkedő/ Pokker János Alapítványunk keretében plakettel és pénzjutalommal támogatjuk a kitűnő vagy jeles tanulmányi eredménnyel végző nyolcadik osztályos diákjainkat. Iskolánk térségi szinten szervezi a környező iskolák részvételével a Feki Webtorna focibajnokságot, a Kerék Imre szavalóversenyt és a Jonatán műveltségi vetélkedőt. A diákönkormányzat és szülői szervezet támogatásával szervezzük minden tanévben mindannyiunk megelégedésére a nyárbúcsúztató partyt, a Márton napi felvonulást, a Mikulást, a karácsonyi ünnepséget, farsangi karnevált, az iskolanapot és a gyermeknapot. Tanulóink számára színházlátogatásokat és alkalomszerűen bábelőadásokat is szervezünk. Interaktív foglalkozásokkal, kirándulásokkal, múzeumlátogatásokkal, a Világörökség adta lehetőségek kihasználásával biztosítjuk tanulóink számára az élményalapú, tapasztalás útján szerzett ismeretanyag elsajátítását. A szünidő hasznos eltöltése és a szülői felügyelet segítése érdekében szervezzük a nyári „Vakáció” és az őrségi eredi táborunkat. Fontos számunkra a hagyományok őrzése, ápolása, Fertőszéplak és a Fertő-táj történetének, műemlékeinek, értékeinek megismerése, amelyre Széchényi Ferenc szellemi öröksége is kötelez bennünket.

Folyamatos fejlesztések

Fertőszéplak Község Önkormányzata a múltban és a jelenben is szívén viseli iskolánk sorsát. Segítségükkel minden évben cserélhettük az elavult, régi padjainkat vagy a tanulói székeket, új vaskapuval zárhatjuk iskolánk udvarát. A közelmúltban az utca felöli járdánk térköves burkolatot kapott. Önkormányzati pályáztatással iskolánk felső tagozatos épületére napkollektorok kerültek, az alsó tagozat épületére felszerelt térkamerák biztonságot nyújtanak számunkra a mindennapokban. Az infrastrukturális fejlesztéseken túl Fertőszéplak Önkormányzata támogatja a bejáró tanulók bérletköltségét, a beiskolázási körzetből járó tanulók utaztatását és a tanulók tankönyveinek a vásárlását is. Jutalomkirándulást szervezhetünk azon tanulók számára, akik tanulmányi munkájukkal, versenyeken elért kiváló eredményükkel öregbítik iskolánk és a falu hírnevét. A nyár folyamán újabb fejlesztésekre kerül sor: új konyhai felszerelésekkel, bútorokkal gazdagodik iskolánk tálaló konyhája. Az alsó tagozat osztályai pályázati segítséggel természetes megvilágítást kapnak. A „ Modern Iskola” program keretében első osztályos tantermünk teljes egészében megújul: modern, korunk igényeinek megfelelő bútorokkal berendezve várja szeptemberben az iskolánkba beíratott első osztályosokat. Sok szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődő tanulót és szülőt iskolánkba!

Iskolánkról bővebb tájékoztatás a www.fetoszeplak.hu oldalon vagy a 99/370-904-es telefonszámon kapható. További elérhetőség: iskola@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak,2017.03.21.
                                                                                                                Iliásné Pozsgai Anna igazgató